Tatoosh Island Cape Flattery 本周的天气预报

内当前天气 Tatoosh Island Cape Flattery

天气

云量 %

温度

-18°C
最低 9°C
最高 10°C

风级

0 km/h
阵风 0 km/h

湿度

%
露点 -18°C
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云局部多云 8°C 5°C 0 mm 79%
03:00am 局部多云局部多云 9°C 5°C 0 mm 77%
06:00am 局部多云局部多云 -18°C 8°C 0 mm 87%
09:00am 局部多云局部多云 9°C 6°C 0 mm 86%
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 9°C 6°C 0 mm 85%
03:00am 局部多云 局部多云 8°C 5°C 0 mm 83%
06:00am 局部多云 局部多云 8°C 4°C 0 mm 83%
09:00am -18°C -18°C mm %
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 8°C 4°C 0 mm 86%
03:00am 中雨 中雨 -18°C 3°C 5.9 mm 91%
06:00am 细雨 细雨 -18°C 4°C 0.2 mm 90%
09:00am -18°C -18°C mm %
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部细雨 局部细雨 9°C 6°C 0.2 mm 92%
03:00am 阴天 阴天 -18°C 5°C 0 mm 86%
06:00am 大雨 大雨 -18°C 4°C 8.8 mm 91%
09:00am -18°C -18°C mm %
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 时有中雨 时有中雨 10°C 7°C 7.3 mm 94%
03:00am 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 -18°C 6°C 5.6 mm 80%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 -18°C 7°C 1.3 mm 82%
09:00am -18°C -18°C mm %
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 中雨 中雨 8°C 4°C 5.9 mm 93%
03:00am 中雨 中雨 -18°C 5°C 5.5 mm 85%
06:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 -18°C 6°C 0.1 mm 82%
09:00am -18°C -18°C mm %
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 8°C 6°C 0.1 mm 80%
03:00am 局部多云 局部多云 -18°C 4°C 0 mm 83%
06:00am 阴天 阴天 -18°C 7°C 0 mm 72%
09:00am -18°C -18°C mm %
12:00pm -18°C -18°C mm %
15:00pm -18°C -18°C mm %
18:00pm -18°C -18°C mm %
21:00pm -18°C -18°C mm %

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)