Waipahu 钓鱼时间和潮汐表为一周

捕鱼时间 Waipahu 普通捕鱼日

主要捕鱼时间

小渔时间

从 2:00 pm to 3:00 pm

月初

从 2:00 pm to 3:00 pm

月落

点击这里查看Waipahu今天的钓鱼时间

Waipahu钓鱼桌和钓鱼时间为一周

第一潮 第二潮 第三潮 第四潮 水温 月相 主要捕鱼 小渔g 钓鱼活动
21
Sun
01:51 h
0.26 ft
07:22 h
0.89 ft
12:11 h
0.46 ft
19:09 h
1.74 ft
81 °F Waning Gibbous Moon 78% 2:00 pm
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day
22
Mon
02:24 h
0.26 ft
08:26 h
0.98 ft
13:09 h
0.66 ft
19:44 h
1.57 ft
81 °F Waning Gibbous Moon 70% 4:42 am
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day
23
Tue
02:58 h
0.26 ft
09:36 h
1.12 ft
14:28 h
0.79 ft
20:22 h
1.38 ft
81 °F Third Quarter Moon 61% 4:42 am
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day
24
Wed
03:34 h
0.23 ft
10:45 h
1.31 ft
16:15 h
0.89 ft
21:08 h
1.18 ft
81 °F Third Quarter Moon 51% 4:42 am
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day
25
Thu
04:12 h
0.2 ft
11:44 h
1.54 ft
18:08 h
0.82 ft
22:08 h
1.02 ft
81 °F Third Quarter Moon 41% 4:42 am
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day
26
Fri
04:53 h
0.13 ft
12:35 h
1.77 ft
19:32 h
0.72 ft
23:19 h
0.89 ft
81 °F Waning Crescent Moon 32% 4:42 am
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day
27
Sat
05:38 h
0.07 ft
13:20 h
2 ft
20:30 h
0.56 ft
81 °F Waning Crescent Moon 22% 4:42 am
4:42 pm
2:00 pm
2:00 pm
Average fishing day

Waipahu一周的潮汐时间

目前这股潮汐正在上升 Waipahu. 正如您在潮汐图中看到的,最高潮 1.74ft 在 7:09 pm 和最低潮 0.26ft 是在 1:51 am

点击这里查看Waipahu今天的潮汐图

下一次高潮

下一次高潮

7:22 AM

下一次低潮

下一次低潮

12:11 PM

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)