Pelican Islands Timbalier Bay 本周的天气预报

内当前天气 Pelican Islands Timbalier Bay

局部多云

天气

局部多云
云量 9%

温度

85°F
最低 84°F
最高 85°F

风级

6 mph
阵风 15 mph

湿度

62%
露点 70°F
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云局部多云 84°F 89°F 0 mm 66%
03:00am 局部可能有雨局部可能有雨 84°F 89°F 0.1 mm 68%
06:00am 局部多云局部多云 84°F 89°F 0 mm 65%
09:00am 局部多云局部多云 84°F 89°F 0 mm 64%
12:00pm 局部多云局部多云 85°F 89°F 0 mm 62%
15:00pm 局部多云局部多云 85°F 90°F 0 mm 64%
18:00pm 局部多云局部多云 84°F 91°F 0 mm 69%
21:00pm 局部多云局部多云 84°F 91°F 0 mm 69%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 83°F 90°F 0 mm 70%
03:00am 局部多云 局部多云 83°F 90°F 0 mm 73%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 83°F 90°F 0.5 mm 74%
09:00am 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 81°F 87°F 5.8 mm 81%
12:00pm 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 81°F 87°F 6 mm 80%
15:00pm 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 82°F 88°F 4.2 mm 76%
18:00pm 暴雨阵雨 暴雨阵雨 78°F 84°F 10.1 mm 85%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 82°F 88°F 0.2 mm 74%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 82°F 88°F 1.2 mm 71%
03:00am 暴雨阵雨 暴雨阵雨 79°F 87°F 7.9 mm 72%
06:00am 暴雨阵雨 暴雨阵雨 83°F 85°F 12.8 mm 86%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 79°F 83°F 1.9 mm 83%
12:00pm 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 82°F 87°F 3.4 mm 72%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 84°F 89°F 0.1 mm 66%
18:00pm 局部多云 局部多云 83°F 88°F 0 mm 71%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 83°F 88°F 0.1 mm 65%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 83°F 87°F 0.1 mm 62%
03:00am 局部多云 局部多云 81°F 85°F 0 mm 66%
06:00am 局部多云 局部多云 83°F 84°F 0 mm 69%
09:00am 局部多云 局部多云 81°F 85°F 0 mm 70%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 83°F 88°F 0.5 mm 66%
15:00pm 局部多云 局部多云 84°F 88°F 0 mm 64%
18:00pm 局部多云 局部多云 83°F 89°F 0 mm 68%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 82°F 87°F 2.3 mm 67%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 83°F 88°F 2.3 mm 66%
03:00am 局部多云 局部多云 83°F 89°F 0 mm 68%
06:00am 局部多云 局部多云 84°F 89°F 0 mm 70%
09:00am 局部多云 局部多云 83°F 90°F 0 mm 70%
12:00pm 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 67%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 85°F 92°F 0.1 mm 69%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 84°F 91°F 0.6 mm 71%
21:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 84°F 91°F 0.4 mm 72%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 84°F 91°F 0 mm 73%
03:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 83°F 90°F 0.9 mm 75%
06:00am 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 84°F 90°F 4.8 mm 72%
09:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 83°F 90°F 2.2 mm 73%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 84°F 90°F 1 mm 70%
15:00pm 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 65%
18:00pm 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 65%
21:00pm 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 65%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 70%
03:00am 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 69%
06:00am 局部多云 局部多云 85°F 89°F 0 mm 68%
09:00am 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 69%
12:00pm 局部多云 局部多云 84°F 90°F 0 mm 67%
15:00pm 局部多云 局部多云 85°F 91°F 0 mm 67%
18:00pm 局部多云 局部多云 85°F 92°F 0 mm 70%
21:00pm 局部多云 局部多云 84°F 91°F 0 mm 72%

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)