Rich Passage West end 本周的天气预报

内当前天气 Rich Passage West end

中雨

天气

中雨
云量 100%

温度

48°F
最低 47°F
最高 50°F

风级

29 mph
阵风 43 mph

湿度

93%
露点 46°F
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 细雨细雨 50°F 43°F 0.7 mm 83%
03:00am 小雨小雨 47°F 42°F 1.2 mm 81%
06:00am 小雨小雨 50°F 41°F 1.1 mm 91%
09:00am 小雨小雨 47°F 41°F 2.4 mm 92%
12:00pm 中雨中雨 48°F 41°F 3.3 mm 93%
15:00pm 中雨中雨 50°F 44°F 4.2 mm 87%
18:00pm 小雨阵雨小雨阵雨 50°F 43°F 0.7 mm 83%
21:00pm 小雨小雨 48°F 41°F 2.4 mm 89%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 中雨 中雨 49°F 40°F 4.4 mm 84%
03:00am 中雨 中雨 48°F 41°F 6.9 mm 83%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 40°F 2 mm 81%
09:00am 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 49°F 40°F 4.6 mm 79%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 41°F 2.1 mm 78%
15:00pm 中雨 中雨 48°F 39°F 6.1 mm 84%
18:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 48°F 38°F 1.5 mm 81%
21:00pm 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 48°F 40°F 2.6 mm 80%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 42°F 1.3 mm 78%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 45°F 43°F 1.6 mm 79%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 47°F 43°F 0.2 mm 79%
09:00am 阴天 阴天 45°F 37°F 0 mm 91%
12:00pm 小雨 小雨 47°F 39°F 1.1 mm 87%
15:00pm 中雨 中雨 46°F 37°F 4.1 mm 87%
18:00pm 中雨 中雨 47°F 37°F 3.4 mm 91%
21:00pm 大雨 大雨 47°F 39°F 8.4 mm 96%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 大雨 大雨 50°F 43°F 12.4 mm 98%
03:00am 50°F 44°F 23.3 mm 97%
06:00am 50°F 44°F 3.3 mm 96%
09:00am 中雨 中雨 50°F 45°F 4.1 mm 97%
12:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 50°F 44°F 0.1 mm 98%
15:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 50°F 44°F 0.1 mm 98%
18:00pm 50°F 44°F 2.9 mm 99%
21:00pm 大雨 大雨 50°F 44°F 7.9 mm 98%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 50°F 44°F 1.3 mm 98%
03:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 50°F 44°F 2.3 mm 98%
06:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 51°F 45°F 0.2 mm 98%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 50°F 45°F 0.3 mm 96%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 50°F 46°F 0.3 mm 97%
15:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 51°F 47°F 0.5 mm 95%
18:00pm 局部可能有雨 局部可能有雨 51°F 48°F 0.1 mm 93%
21:00pm 细雨 细雨 51°F 46°F 0.3 mm 93%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 局部多云 局部多云 48°F 46°F 0 mm 92%
03:00am 中雨 中雨 50°F 43°F 5.4 mm 98%
06:00am 中雨 中雨 50°F 45°F 4.9 mm 98%
09:00am 中雨 中雨 50°F 45°F 5.9 mm 98%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 44°F 0.5 mm 97%
15:00pm 阴天 阴天 50°F 45°F 0 mm 96%
18:00pm 小雨 小雨 50°F 46°F 2.2 mm 95%
21:00pm 中雨 中雨 49°F 49°F 2.6 mm 90%
温度 感觉像 沉淀 湿度
00:00am 小雨 小雨 49°F 49°F 0.9 mm 93%
03:00am 中雨 中雨 50°F 49°F 2.6 mm 93%
06:00am 局部可能有雨 局部可能有雨 49°F 45°F 0.1 mm 94%
09:00am 小雨阵雨 小雨阵雨 50°F 43°F 0.7 mm 88%
12:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 40°F 1.6 mm 86%
15:00pm 时有中雨 时有中雨 49°F 43°F 5.6 mm 82%
18:00pm 小雨阵雨 小雨阵雨 49°F 44°F 1.3 mm 82%
21:00pm 中或大雨阵雨 中或大雨阵雨 49°F 43°F 3.3 mm 84%

保存您最喜欢的地点,解锁更多潮汐信息,更少广告或更多……

您只需要轻轻点击点击即可通过Facebook账号登录到潮汐表(免费!)